oferta usług       warunki umowy - zlecenia  


 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności zmierzających do windykacji należności pieniężnych należnych Zleceniodawcy. Wykaz czynności jest określony w odrębnej umowie.
 2. Czynności windykacyjne obejmują przeprowadzenie polubownego postępowania przedsądowego, sądowego w trybie nakazowym, upominawczym lub zwykłym, polubownego przedegzekucyjnego, egzekucyjnego.
  Postępowanie polubowne przedsądowe obejmuje z zasady następujące czynności: Zleceniobiorca wzywa dłużnika do zapłaty. W przypadku braku prawidłowego adresu dłużnika, Zleceniobiorca ustala (o ile to możliwe) adres drogą administracyjną. Zleceniobiorca negocjuje z dłużnikiem sposób oraz termin zapłaty wierzytelności. W przypadku spłaty ratami Zleceniobiorca nadzoruje terminowość spłat. W przypadku niemożności odzyskania należności Zleceniobiorca zwróci się do Zleceniodawcy z wnioskiem skierowania sprawy do sądu.
  Postępowanie sądowe: Zleceniodawca na wezwanie Zleceniobiorcy przekazuje pełną dokumentację umożliwiającą prowadzenie sprawy przed sądem oraz udziela stosownych pełnomocnictw zgodnie z pkt.3.
  Zleceniodawca w związku z dochodzeniem roszczeń przed sądem wpłaci Zleceniobiorcy kwotę 300 zł + VAT na podstawie wystawionej faktury VAT.
  Zleceniodawca pokrywa w całości koszty administracyjne przekazania sprawy do sądu ( opłaty skarbowe, sądowe, ksero, koszty korespondencji itp). Koszty zastępstwa procesowego ( w tym koszty zastępstwa związane z nadaniem klauzuli wykonalności ) zasądzone przez sąd + Vat przysługują w całości Kancelarii Prawnej - pełnomocnikowi działającemu  w ramach  Zleceniobiorcy, który w czasie procesu reprezentuje Zleceniodawcę. Pełnomocnik po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty/Wyroku występuje do właściwego Sądu z wnioskiem o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności.
  Postępowanie polubowne przedegzekucyjne: Zleceniobiorca za pomocą Kancelarii Prawnej kieruje przedegzekucyjne wezwanie dłużnika do zapłaty (o ile Klient zgłosił  takie żądanie). Zleceniobiorca negocjuje z dłużnikiem sposób oraz termin zapłaty. W przypadku spłaty ratalnej nadzoruje terminowość spłat. W przypadku niemożności odzyskania wierzytelności sprawa kierowana jest do Kancelarii Komorniczej.
  Postępowanie egzekucyjne:
  Zleceniobiorca w porozumieniu z Zleceniodawcą ustala wartość wierzytelności i określa ją we wniosku egzekucyjnym z uwzględnieniem sentencji nakazu/wyroku i kwot wpłaconych w wyniku wcześniejszego postępowania. Zleceniobiorca działa w postępowaniu egzekucyjnym za pomocą pełnomocników profesjonalnych – adwokata lub radcy prawnego. Kancelaria sporządza na podstawie dostępnych dokumentów wniosek egzekucyjny i kieruje do Kancelarii Komorniczej.
  Zleceniobiorca i Kancelaria utrzymują kontakt z Kancelarią Komorniczą i dbając o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego i przepływ informacji. Zleceniodawca pokrywa w całości koszty administracyjne postępowania (zaliczka komornicza, opłaty skarbowe, koszty zapytań, poszukiwań majątku). Kancelarii Prawniczej w całości przysługują koszty ustalone z tytułu zastępstwa egzekucyjnego + Vat. W przypadku gdy egzekucja okaże się bezskuteczna w całości lub części, Zleceniodawca zapłaci Kancelarii Prawnej kwotę 200 zł + Vat ( na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury Vat) za każdy uzyskany przez Kancelarię nakaz zapłaty/wyrok, którego nie udało się wyegzekwować. W przypadku gdy kwota uzyskana z egzekucji nie wystarczy na pokrycie należnych Kancelarii Prawniczej kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, Zleceniodawca zapłaci Kancelarii Prawnej kwotę stanowiącą 10% wyegzekwowanej wierzytelności + Vat (na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury Vat ), z tym że kwota ta nie może przekraczać kwoty zasądzonych przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego i przyznanych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym razem wziętych.
 3. Zleceniodawca udziela działającym w ramach Zleceniobiorcy profesjonalnym pełnomocnikom pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia niniejszych spraw oraz czynności w zakresie postępowania sądowego i egzekucyjnego, co zostanie stwierdzone odrębnym dokumentem.
 4. Zleceniobiorca jest uprawniony do pośredniczenia w przekazywaniu kwot należnych Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może również odbierać koszty zastępstwa procesowego i/lub koszty postępowania (jeśli je poniósł) bezpośrednio od Strony przeciwnej lub za pośrednictwem Komornika.
 5. Zleceniobiorca  informuje Zleceniodawcę o przebiegu wykonywanych czynności stosownie do zapytań. Zleceniobiorca uzgadnia ze Zleceniodawcą wykonanie czynności wiążących się z poniesieniem kosztów w szczególności wystąpieniem z powództwem do sądu (np. Szczególnie kosztowne opinie biegłych) czy wnioskiem do Kancelarii Komorniczej.
  Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę na bieżąco o wszelkich wpłatach dokonanych przez dłużnika i innych czynnościach dokonywanych przez niego w związku z dochodzonymi należnościami. W przypadku udziału Kancelarii Prawną, Zleceniodawca będzie niezwłocznie informował o powyższym także Kancelarię Prawną.
 6. Zleceniobiorca czynności na każdym etapie postępowania wykonuje z należytą starannością.
 7. Umowa zostaje zakończona w przypadku odzyskania wierzytelności, stwierdzenia bezskutecznej egzekucji, rozwiązania umowy przez strony.
 8. Jeżeli Zleceniodawca wycofuje zlecenie na etapie postępowania sądowego - Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Kancelarii Prawniczej 100% kosztów zastępstwa procesowego + Vat wg stawek określonych przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Analogicznie jeżeli Zleceniodawca wycofuje zlecenie na etapie postępowania egzekucyjnego - Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Zleceniobiorcy całość kosztów zastępstwa procesowego + całość kosztów zastępstwa egzekucyjnego + Vat wg stawek określonych przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
  Niezależnie od wycofania zlecenia czy rozwiązania umowy wszelkie wpłaty dokonane przez dłużnika w terminie 6 miesięcy od wycofania zlecenia (cofnięcia pełnomocnictwa) czy rozwiązania umowy traktowane są jako efekt pracy Zleceniobiorcy i Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwot wynikających z umowy (dot. prowizji należnej zgodne z umowa i ew. zwrotu kosztów).
 9. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w przypadku nie wywiązania się Zleceniodawcy z powierzonych mocą umowy obowiązkach, a w szczególności z nieterminowych opłat usług, braku kontaktu uniemożliwiające należyte prowadzenie powierzonych spraw. Przyjmuje się, że Zleceniobiorca podejmie czynności windykacyjne nie później niż w terminie 21 do od zawarcia Umowy i jej doręczenia do Zleceniobiorcy.
 10. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy (obok kosztów zastępstwa procesowego) stanowi kwota określona w umowie zleceniu, płatna po zawarciu umowy oraz prowizja określona w umowie zleceniu od każdej odzyskanej kwoty (kwoty głównej łącznie z odsetkami) , płatna w ciągu 7 dni od daty wpływu należności na konto Zleceniodawcy na podstawie faktury Vat. Wynagrodzenie należne jest niezależnie od formy rozliczenia z dłużnikiem ( kompensata, zwrot towaru, sprzedaż wierzytelności ). Należne wynagrodzenie w przypadku pośrednictwa w przekazywaniu kwot Zleceniobiorca jest uprawniony do potrącania z przekazywanych kwot Zleceniodawcy.
 11. Wszelkie kwoty wynagrodzenia, w tym koszty zastępstwa procesowego są powiększone o 23% Vat, o ile inna stawka nie będzie obowiązywała w dniu wystawienia faktury. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
 12. Postanowienia końcowe:
  Wszelkie decyzje podejmowane przez Zleceniodawcę w stosunku do dłużników w czasie współpracy ze Zleceniobiorcą wymagają poinformowania Zleceniobiorcy na piśmie. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przekazywanych informacji Zleceniobiorcy. Sprawa zlecona Zleceniobiorcy na podstawie powyższej umowy nie może być jednocześnie prowadzona przez inne firmy czy kancelarie pod rygorem jej wypowiedzenia przez Zleceniobiorcę co skutkuje automatycznie naliczeniem opłat wg zasad wskazanych w ust. 8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przestrzegania tajności dokumentów i informacji na czas trwania umowy i po jej zakończeniu.
 13. Od dnia podpisania umowy zlecenia każda wyegzekwowana kwota traktowana jest jako efekt pracy Zleceniobiorcy. Wszelkie zmiany powyższej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych wynikających z powyższej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 14. Niniejsze warunki mają charakter przykładowy i poglądowy. Szczegółowe warunki określa zawarta Umowa pisemna, która zachowuje znaczenie rozstrzygające.

  » powyższe w formacie WORD